ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ
11 06 2008
 
Након енормног пострадања нашег народа у матици и њеном окружењу последњих осамнаест година, исељеничка популација и привремена емиграција данас добија своју изузетно важну улогу. Чињенице о постојању бројне и моћне српске дијаспоре, а која жели и има исконску потребу да допринесе и помогне матици, није неопходно посебно образлагати. Поред тога, извесно је да неповезаност људи појединачно, клубова, српских заједница и др., одсутност конкретних пројеката, недовољна, па чак и слаба информисаност, као и појаве одређенoг неповерења, доводе до тога да су помоћ и инвестиције недовољне, неадекватно дистрибуиране и неконтролисане, те најчешће бивају сурогат или претворене у своју супротност. С друге стране, разне идеје о рапидном повратку младих, школованих стручњака у матицу, практично бивају сведене на решавање само сопствених или индивидуалних жеља појединаца.

Ако бисмо само у овом тренутку, након нелегалног отцепљења дела територије Србије, прихватили чињеницу да преко 15,000 српских породица на Косову и Метохији има преку потребу за различитим, есенцијалним видовима помоћи, то евидентно отвара перспективу да се и у организацији, али и конкретном случају сваке од породица, може рачунати да најмање 30 хиљада деце на било који начин, може да учествује као корисник средстава и добара у овом и сличним пројектима, под патронатом дијаспоре.

 Не улазећи дубље у разлоге зашто и како дијаспора није више била ангажована у прошлости, већ у жељи да се окренемо будућности и савременом тренду комуницирања, последње три године Хуманитарна организација ''Срби за Србе'' пронашла је и инаугурисала сопствени модел. У оквиру тог модела, низ акција до данас је веома успешно реализовано, без било какве помоћи институција система (како у Србији, тако и изван ње).
Преко 40 младих људи, волонтера (различитог нивоа образовања и професија) из свих крајева света, већ шест година веома агажовано и вредно ради на континуираној помоћи српским породицама са петоро и више деце. Основни мото и слоган организације је - ''Деца су наша будућност''.

Видови активности Хуманитарне организације ''Срби за Србе'' не подразумевају само прикупљање донацијa и дистрибуцију интервентних добара и средстава, већ пре свега подизање свести младих људи српског порекла у дијаспори (II и III генерације), општу едукацију (у домену очувања ћириличног писма), модерни и транспарентни приказ свих активности преко веома запаженог и већ добро препознатљивог интерактивног интернет сајта (www.srbizasrbe.org), кроз који се континуално истичу фундаменталне историјске, световне и духовне вредности нације, отварају конкретни технички услови свих видова брзог и ефикасног повезивања чланова организације на свим континентима, као и сарадње са сродним удружењима и институцијама у матици и иностранству.
 
Стални пројекат Хуманитарне организације Срби за Србе под називом “Деца су наша будућност” (у даљем тексту пројекат) кроз неколико сегмента-етапа складно обједињује стратегију и правце активности, те конкретне начине ефикасног, рационалног и савременог повезивања српске исељеничке популације и матице око различитих видова хуманитарних, социјално-економских, духовних, културних и др. ангажмана.
 
Све активности како на терену, тако и на развоју веза у мрежи учесника, подређене су свим видовима савремене информационалне технологије код обраде података, припреми презентација и остварења интерактивне комуникације са свим донаторима и учесницима у реализацији пројекта. Тиме сваки појединац стиче прилику да и индивидуално да свој додатни допринос, има тотални увид у све сегменте пројекта индивидуално, посебно битно за све регистроване чланове организације у домену отворених комуникација, путем форума, блогова, суб-презентација, парцијалних промоција и сл., намењених предоминантно млађој популацији - деци наших исељеника, са којима би комуникације биле обављане и на језицима држава у којима она тренутно бораве.
 
Фундаментални оквир пројекта чини систематизовано ангажовање, организовање, прикупљање и конкретну дистрибуцију хуманитарне помоћи из дијаспоре ка економски и социјално угроженим породицама са петоро и више деце у Србији и земљама окруженја, кроз финансијску подршку, инвестирање у објекте, све видове радних садржаја, стипендирање и школовање деце (из корисничких породица) и припрему за њихово касније запошљавање итд. Интервентна финансијска помоћ била би углавном једнократна и усмерена ка ургентном санирању проблема унутар потреба корисника само на почетку пројекта. Стратешки видови помоћи подразумевали би ангажман у трајнијем решавању стамбеног питања, обезбеђења услова и оруђа за рад, током основног-средње школског образовања обезбедити средства за талентоване ученике, те у целини подизања образовног и касније егзистенцијалног основа за развој породице.

Пуно је различитих могућности за инвестирање у развој сваке од селектованих продица, о чиме се на почетку пројекта реализује претходна наменска социолошко-економска анализа. Значајно искуство у тој области Хуманитарна организација Срби за Србе већ има у досадашњем раду.

 Међутим, стратешки циљ овог пројекта темељи се на разним видовима анимације, информисања, конкретног повезивања, укључивања и ангажовања матица исељеника, клубова и појединаца у свим деловима света, који би, свако у свом домену, сопственим искуством и радом прихватио одређени задатак (сегмент, етапу пројекта), те у том домену исказао свој максимални и одговорни ангажман.

Како се у једном, значајном делу пројекта обраћамо млађој популацији српске дијаспоре (II и III генерације), њихов значајан део времена и искуства са интернета, преусмеравамо у добротворни и хуманитарни рад, подстичемо патриотска осећања према земљи сопственог или порекла својих предака. Инсистирајући на ћириличном писму код свих комуникација покушавамо да очувамо језик и писмо. Родитеље учесника, стараоце или предпостављене, на тај начин уводимо у конкретне породичне везе са матицом, изналазећи најперспективније услове за инвестирања поридицама - корисницима помоћи, али и у разне друге потенцијално профитабилне садржаје у домовини. У том домену, кроз циљани, наменски маркетинг пројекат се обраћа дијаспори (кроз конкретне видео и фото репортаже исталацијом на YouTube и Facebook мрежи, PPT презентацијама статистичких и др. података) са представљањем ситуације у којој се налазе корисници овог пројекта, вршимо праћење прогреса током реализације пројекта, развојамо и нове идеје у ходу корисне за даље активности.
 
Истовремено би овај пројекат, кроз различите ангажмане свих регистрованих и пре свега потенцијалних будућих чланова из дијаспоре, посебно из редова млађих категорија, омогућио подстицање свести за волонтерским радом и другим сличним друштвено-корисним активностима на тлу држава у којима се исти тренитно налазе (имају стални или привремени боравак).

Како су до сада донације из дијаспоре преко наше организације углавном пристизале стихијски и/или наменски у виду финансијске подршке појединачним акцијама, углавном за угожене вишечлане српске породице које се налазе на егзистецијалном минимуму, у оквиру овог пројекта посебан нагласак биће дат циљаним сегментима везаним за обезбеђење уџбеника, недостајуће литераруре, школског прибора, књига, компјутера, софтвера и др., омогућавањем привремених боравака најбољих ученика у иностранству, конкретне индивидуалне посете донатора из дијаспоре породицама, директног повезивања породица међусобно (посебно у земљама окружења), као и кроз друге сличне наменске под-програме са циљем квалитативног побољшања едукативног, али и свеопштих социо-економских услова, па тиме из дана у дан и општег животног прогреса крајњих корисника пројекта.
 
Коначни циљ пројекта био би везан и за окупљање једног ''чврстог'' тима експерата различитих специјалности, као професионално-техничка подршка овом пројекту, те све најискусније активисте-волонтере организације. Задаци тима били би везани за истраживачки процес на упознавању са конкретним социо-економским, здравственим и другим ситуацијама у којима се налазе корисници пројекта (породице), праћење ефеката реализације пројекта, али и израду даљих стратешких планова развоја.
 
Циљне групе у овом пројекту су:

1. Популација исељеника, сталнa или привременa емиграција, срспки држављани на студијама и едукативном усавршавању у иностранству, вољних и спремних да сходно плану дају свој допринос, како кроз волонтерско добровољно ангажовање у разним сегментима или целокупном пројекту, тако и на прикупљању неопходних техничких средстава, те анимацији институција, фирми и појединаца у дијаспори на конкретном инвестирању или финансијској подршци за пет инволвираних вишечланих српских породица, као циљаних, крајњих корисника овог пројекта.

2. Социјално-економски угрожене породице са петоро и више деце у матици и земљама окружења, чије свакодневне животне активности мањкају у основним потребштинама неопходним за нормалан живот: храна, одећа, обућа, сигуран простор за становање, енергенте, што проузрокује и проблеме са здравственим збрињавањем свих чланова породице, школовању деце, миграцији и комуникацији са светом уопште.

3. Тим експерата (различитих специјалности), који би у садејству са најискуснијим активистима - волонтерима организације ''Срби за Србе'', са стручног аспекта пратили, обављали посебне наменске анализе и вршили мониторинг реализације пројекта.

4. Волонтери на терену, различитог степена образовања и нивоа ангажмана - као регионални лидери, који би конкретно у оквиру сваког од изабраних домаћинстава имали да покривају основ неопходних активности.

 Било би корисно истаћи да ће пројекат кроз посебан техно-економски сепарат, а након реализованих социо-економских истраживања у сарадњи са породицама, омогућити добијање циљаних смерница за старије чланове породице (већ радно способне) у правцу директне мотивације и опредељења за самосталну производњу, занатску делатност, или стручно преусмеравање које би им веома брзо помогло да егзистенцијални проблеми и окружење у коме су живели не буду оптерећење за осамостаљивањем и формирањем сопствених породица, те с друге стране њиховој помоћи родитељима и млађим члановима породице, како би се иста ослободила свакодневне социјалне и хуманитарне помоћи и других водова донација из државног буџета. У овом делу, услови за инвестирање потенцијалних средстава из дијаспоре у мале радионице, агро-бизнис, трговину и сервисне погоне, биће јасно предочени.
 
Пројекат из перспективе опште друштвених и социјалних питања, директне укључености дијаспоре у токове решавања животних проблема у матици и окружењу, али и стварања услова за инвестирањем у домовини, даје значајне основе и смернице за потенцијални шири ангажман у наредних неколико година, а Министарству за дијаспору основу за знатно квалитетнијим и конкретнијом комуникацијама са комплетном исељеничком популацијом:

1. Учесници пројекта из дијаспоре ће имати широке могућности имплементације сопствених знања и искустава, те својим радом, активностима у својим заједницама конкретно допринесу решавању појединачних и групних проблема одабраних српских породица са петоро и више деце, према усаглашеним и складно прилагођеним интересима. Истовремено би успешност овог пројекта пробудило свест посебно млађе популације за друштвено-корисним радом, на подручју хуманитарне помоћи и социјалних питања, како у Србији и земљама окружења, тако и у срединама где живе.

2. Крајњи корисници пројекта (угрожене вишечлане породице) ће кроз разне видове помоћи, ангажовања и саветовања од стране експерата и волонтера-активиста, побољшати свој економски и социјални статус. Како је циљ пројекта економско осамостаљивање породица са петоро и више деце, ток њиховог напредовања и независноти од хуманитарне и социјалне помоћи Републике Србије се може очекивати у периоду од најмање шест месеци, за које време ће се реализовати стални надзор.

3. Кроз конкретан обим финансијске подршке, пројекат ће омогућити обезбеђење већег прилива дотација у Србију из дијаспоре, у облику страних средстава плаћања, а који би били реализовани вирмански преко рачуна Хуманитарне организације ''Срби за Србе''.

4. Својим свакодневним контактом са свим учесницима пројекта, без обзира у ком делу су света, кроз доступни преглед утрошка средстава на свим сегментима и етапама реализације пројекта, желимо да подигнемо свест о неопходности отвореног и транспарентног рада, као темеља јасног и поштеног удруживања матице и дијаспоре.

5. Инсистирајући предоминантно на захтеву да се овим пројектом опредељујемо за бављењем и помоћи угроженим српским породицама са пет и више деце, овим пројектом стварамо први, и изузетно значајан искорак у ширењу свести у јавности о алармантним подацима везаним за проблем беле куге у Србији.