СТАТУТ СЗС
25 07 2007

У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на скупштини удружења одржаној дана 12.05.2010, у Београду, усвојен је нови

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

 Хуманитарна организација Срби за Србе
 

Област остваривања циљева

Члан 1.
Удружење ''Хуманитарна организација Срби за Србе'' (у даљем тексту Удружење) је хуманитарна, непрофитна, невладина, нестраначка организација, основана на неодређено време чији су основни циљеви и задаци залагање за побољшањем услова за живот и рад социјално угрожених српских породица у матици и земљама окружења.

Циљеви удружења

Члан 2.
Циљеви Удружења су: да континуирано помаже вишечлане српске породице које живе на рубу егзистенције и омогућује дечјем нараштају нормалнији живот, подиже друштвену свест о потреби помоћи породицама у превазилажењу сиромаштва, подизању наталитета, превазилажењу беле куге, смањењу исељавања младе образоване популације из Србије кроз ангажовање младих и стицања искустава кроз волонтерски рад у оквиру друштвено корисних акција, доприноси побољшању услова живота избегличке популације, интерно расељених, прогнаних лица, као и очување националног идентитета кроз организовање наменских семинара, предавања и едукативних форума.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1. Сарађује са државним органима и институцијама
2. Сарађује са надлежним органима локалне самоуправе, верским заједницама, и завичајним удружењима из Србије и дијаспоре
3. Сарађује са другим хуманитарним организацијама, невладиним сектором, приватним и јавним фондацијама
4. Сарађује са државним и приватним фирмама и компанијама
5. Прикупља финансијска средства из Србије и иностранства ради спровођења хуманитарних и социјалних програма за помоћ породицама као крајњим корисницима.
6. Организује самостално или заједнички са другим сродним организацијама предавања, форуме, саветовања, семинаре и скупове на територији Србије ради подизања свести о потреби за континуираном помоћи социјално угроженимм српским породицама
7. Организује самостално или заједнички са другим сродним организацијама донаторске скупове, едукативне и културне приредбе ради прикупљања средства за реализацију својих хуманитарних пројеката
8. Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим сродним организацијама у земљи и иностранству које имају интерес да се баве образовањем, егзистенцијом и заштитом угрожених породица и генерално помоћи српском становништву (расељеним, прогнаним лицима)
9. Објављује књиге, филмске записе, документацијске галерије и друге публикације из домена заштите, очувања и развоја социјално угрожених вишечланих српских породица

Члан 4.
Назив удружења је: Хуманитарна организација Срби за Србе
Скраћени назив је: СЗС
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 5 чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 14.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту социјалних права и хуманитарне помоћи, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин из Србије и иностранства.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области помоћи социјално угроженим породицама, као и промоцијом пропагандног материјала који има за циљ подизање свести о потреби прикупљања помоћи угроженим породицама.
Престанак рада удружења

Члан 17.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 18.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата, славе удружења и остале одредбе

Члан 19.
Удружење има печат округлог облика у којем је уписан штит са иницијалима Удружења С,З,С а на ободима текст Хуманитарна организација Срби за Србе Београд.

Члан 20.
Удружење одређује за своју славу Светог Василија Острошког Чудотворца која се прославља сваке године у свом седишту у Београду 12. Маја по новом, односно 29. Априла по старом календару.

Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на скупштини Удружења.

У Београду, 12.05.2010.

Преседавајући скупштине Удружења
____________________________

мр Игор Рашула, дипл.новинар